Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018

14/12/2018 18:09

Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018       Tải tại đây

Tin khác

Thông báo thay đổi thời gian đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018 (07/12/2018 23:17)

Về việc tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (07/12/2018 23:07)

Về việc Thông báo chuyển địa điểm làm việc (01/11/2018 15:51)

Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CCVC năm 2018 (01/11/2018 08:11)

Báo cáo theo đề nghị của đoàn khảo sát Bộ Nội vụ (08/10/2018 09:26)

Về việc lùi thời gian thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương (21/09/2018 08:49)

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/09/2018 15:24)

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiểu chuẩn, đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Hà Giang năm 2018 (19/09/2018 10:41)

Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh tại tỉnh Hà Giang năm 2018 (13/07/2018 16:13)

Tài liệu Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (13/06/2018 13:51)

xem tiếp