Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Gửi Email In trang Lưu
Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu từ ngày 01/07

11/07/2019 10:09

Ngày 14/6/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

 Theo đó, từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019, cụ thể như sau:
Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019:
Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 x 1,0719
Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này) như sau:
Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.
Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.
Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

caicachhanhchinh.gov.vn

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 (04/07/2019 08:46)

Sẽ lập danh mục ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi (03/07/2019 14:28)

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên (20/06/2019 15:35)

Bộ Tài chính: Đề xuất hướng dẫn nguồn chi thực hiện mức lương cơ sở mới (20/06/2019 15:20)

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7 (13/06/2019 10:44)

Lương công chức bậc cao nhất tương đương lương bộ trưởng (11/06/2019 15:51)

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ năm 2021 (29/05/2019 10:23)

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 (10/05/2019 15:19)

Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (07/05/2019 05:16)

Tinh giản biên chế theo đúng lộ trình (06/03/2019 10:08)

xem tiếp