Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

TC Đảng - XD chính quyền & CTTN

Gửi Email In trang Lưu
Một số điểm mới trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

09/08/2019 14:21

 Ngày 05/8/2019, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2019, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Trong đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số nội dung mới nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 nhằm tiếp tục hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức thanh niên để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương;  đồng thời, gửi đăng tải dự thảo Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nội vụ để lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân và các đối tượng thanh niên. Tiếp đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ. 

Phiên họp Chính phủ ngày 05/8/2019. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự luật đã bổ sung một số nội dung mới 

Bố cục dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm có 6 chương và 58 điều; tăng 22 điều so với Luật năm 2005, trong đó đã bổ sung một số nội dung mới. Cụ thể:

Thứ nhất, bổ sung quy định bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định về nguồn lực, kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên.

Thứ hai, bổ sung quy định về Tháng Thanh niên, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, bổ sung quy định về đối thoại với thanh niên để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng. Theo đó, định kỳ người đứng đầu chính quyền các cấp có trách nhiệm trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm giải đáp và tháo gỡ các vấn đề có liên quan đến thanh niên.

Thứ tư, bổ sung quy định về hợp tác quốc tế về thanh niên theo hướng xác định rõ nội dung các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên.

Thứ năm, bổ sung quy định các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên.

Thứ sáu, hoàn thiện và bổ sung các quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Trên cơ sở kế thừa quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên tại Luật Thanh niên 2005 và xuất phát từ đặc trưng cơ bản của thanh niên là lực lượng trẻ tuổi, có tinh thần xung kích, tình nguyện, có khát vọng, hoài bão; có tinh thần học hỏi; có nhu cầu lao động, việc làm, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo và khát vọng lập thân, lập nghiệp; là giai đoạn phát triển mạnh nhất cả về thể chất và tâm thần; có nhu cầu hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; có mong muốn được thể hiện, được khẳng định, được ghi nhận; nhưng đồng thời, đây là độ tuổi cần được bồi đắp để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, dự thảo Luật quy định 08 quyền và nghĩa vụ cơ bản có tác động nhiều đến phát triển thanh niên, đó là quyền và nghĩa vụ về học tập; lao động và khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; về văn  hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; bảo vệ Tổ quốc; về hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; về hôn nhân và gia đình; về tham gia quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. 

Về kỹ thuật lập pháp, dự thảo Luật lần này cũng đã tách quyền và nghĩa vụ của thanh niên để làm rõ trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời, quy định các chính sách của Nhà nước tương ứng với từng quyền, nghĩa vụ cụ thể của thanh niên. 

Thứ bảy, về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Gắn với các quyền, nghĩa vụ của thanh niên, dự thảo Luật đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng để thanh niên được học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật; được tiếp cận và cung cấp thông tin về học tập, lao động, việc làm; được tiếp cận, nghiên cứu khoa học, được sáng tạo, tự do lựa chọn nghề nghiệp; được tạo điều kiện về môi trường để khởi nghiệp sáng tạo; được tạo điều kiện để tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; được bồi dưỡng, giáo dục về truyền thống văn hóa, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc; được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; được tư vấn, chăm sóc, nâng cao sức khỏe để phát triển cả thể chất và tinh thần. 

Thứ tám, chính sách của Nhà nước đối với một số nhóm thanh niên cụ thể. Dự thảo Luật quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi được hưởng các chính sách như đối với trẻ em; nhóm thanh niên dân tộc thiểu số; nhóm thanh niên yếu thế như thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo, … cần có chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để tạo cơ hội bình đẳng cho các nhóm thanh niên này phát triển; nhóm thanh niên tích cực như thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng cần có chính sách của Nhà nước nhằm đào tạo, bồi dưỡng trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước và phát huy tính tích cực sáng tạo, xung phong tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các chính sách cụ thể này nhằm mục tiêu phát triển bền vững, thanh niên không ai bị bỏ lại phía sau. 

Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau tiếp tục xin ý kiến Chính phủ

Thứ nhất, về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Bộ Nội vụ trình 02 phương án:

Phương án 1: Không quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phương án 2: Giữ nguyên Luật Thanh niên năm 2005 quy định về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Theo Bộ Nội vụ, Luật Thanh niên năm 2005 quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Hiện nay, cơ cấu lãnh đạo của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đều hoạt động kiêm nhiệm, gồm Chủ nhiệm Ủy ban (mời Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm, 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Phó Chủ nhiệm thường trực); các Phó Chủ nhiệm Ủy ban khác (Thứ trưởng các bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và các Ủy viên Ủy ban (Thứ trưởng các bộ, ngành ở Trung ương và Lãnh đạo một số cơ quan liên quan). Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sử dụng bộ máy và trụ sở của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ; có con dấu và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm và cấp thông qua cơ quan Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, thực hiện Thông báo số 327/TB/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị về Đề án Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Chính phủ giao Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Ngày 13/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1471/QĐ-TTg thành lập Vụ Công tác thanh niên trực thuộc Bộ Nội vụ để giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Do vậy, để tránh chồng chéo, trùng dẫm về nhiệm vụ, thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về thanh niên, cần thiết phải quy định cụ thể về cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong dự thảo Luật. Và chỉ nên quy định về cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước mà không cần phải quy định về cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ trong dự thảo Luật. Mặt khác, theo quy định hiện hành thì việc thành lập cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, không nhất thiết phải quy định trong Luật. 

Bộ Nội vụ chọn Phương án 1 không quy định Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thứ hai, quy định về Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Bộ Nội vụ trình 02 phương án:

Phương án 1: Kế thừa Luật Thanh niên năm 2005 và giữ nguyên Quy định Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phương án 2: Không quy định Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Theo Bộ Nội vụ, tại khoản 2 Điều 32 Luật Thanh niên năm 2005 quy định “Tổ chức thanh niên bao gồm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của tổ chức và trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật”.

Theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14/10/2010 của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng của Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Với bề dày lịch sử hơn 60 năm (Ngày truyền thống của Hội là 15/10/1956), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. Trong đó, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên tập thể giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. 

Do vậy, để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên của Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên, chỉ nên quy định trách nhiệm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (đã được công nhận và quy định trong Hiến pháp năm 2013) và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mà không quy định thêm tổ chức thành viên khác của Hội Liên hiệp thanh niên trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bộ Nội vụ chọn Phương án 1 Quy định Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thứ ba, quy định về trách nhiệm của một số bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ Nội vụ trình 02 phương án:

Phương án 1: Không quy định cụ thể trách nhiệm của một số bộ, ngành trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phương án 2: Quy định cụ thể trách nhiêm của một số bộ, cơ quan ngang bộ trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Theo Bộ Nội vụ, để khắc phục hạn chế của Luật Thanh niên năm 2005, căn cứ chính sách đã được Chính phủ thông qua, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho thấy việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Và việc này có thể quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế thì sẽ gặp khó khăn do các bộ, cơ quan ngang bộ thay đổi chức năng, nhiệm vụ, khi đó lại phải sửa Luật. Mặt khác, thẩm quyền quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ là thuộc thẩm quyền của Chính phủ phân công.

Vì vậy, Bộ Nội vụ chọn Phương án 1, không quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang Bộ mà giao cho Chính phủ quy định./.

tcnn.vn

Tin khác

Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (12/07/2019 15:23)

Đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng (27/06/2019 08:25)

Vấn đề tài chính trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (20/06/2019 09:03)

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (04/06/2019 10:00)

Chính phủ sẽ cho ý kiến về sắp xếp cơ quan cấp tỉnh, huyện (03/06/2019 14:13)

Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp quận huyện, phường xã giai đoạn 2019-2021 (29/05/2019 09:28)

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên (28/05/2019 09:19)

Tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/05/2019 10:46)

Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”: Lý luận và thực tiễn (07/05/2019 07:56)

Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (03/05/2019 14:22)

xem tiếp