Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức - Cán bộ, công chức, viên chức

Gửi Email In trang Lưu
Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020

26/08/2019 09:55

 

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế. 

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 251.135 biên chế.Trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 108.368 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 142.767 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tổng số biên chế công chức quy định nêu trên; giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

xaydungdang.org.vn

Tin khác

Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên (15/08/2019 14:08)

Các trường hợp được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển từ 01/7/2019 (23/07/2019 16:17)

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm (11/07/2019 09:37)

Hoàn thiện quy trình đánh giá công chức (11/07/2019 09:00)

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay (03/07/2019 09:28)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế (01/07/2019 15:41)

Bộ Nội vụ: Hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức (20/06/2019 08:16)

Triển khai Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở (18/06/2019 14:11)

Những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hiện nay (10/06/2019 08:22)

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới (06/06/2019 14:15)

xem tiếp