Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức - Cán bộ, công chức, viên chức

Gửi Email In trang Lưu
580.000 người không còn là công chức theo Luật mới

24/12/2019 13:47

 Hiện nay, cả nước có khoảng 580.000 là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp tới đây, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thì đối tượng này sẽ có ảnh hưởng gì không?

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật này là việc thu hẹp các đối tượng là công chức, không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức như quy định hiện nay tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

 

Khoản 1 Điều 1 Luật định nghĩa lại về công chức như sau: Công chức gồm công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong biên chế tại:

 

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

 

- Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

 

- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.

 

(không còn bao gồm người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập).

 

Do đó, theo quy định của Luật này, Hiệu trưởng của các trường công lập, lãnh đạo của doanh nghiệp Nhà nước... sẽ không còn được coi là công chức như hiện nay. 

 

580.000 người không còn là công chức từ 01/7/2020, trong đó có Hiệu trưởng (Ảnh minh họa)

 

Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW: Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước).

 

Đáng chú ý, Điều khoản chuyển tiếp của Luật này quy định: 

 

Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định hiện hành mà không còn là công chức theo quy định của Luật này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

 

Như vậy, hiệu trưởng các trường công lập, lãnh đạo của doanh nghiệp Nhà nước... dù không còn được coi là công chức theo quy định của Luật này, nhưng vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách cũng như áp dụng các quy định về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm.

       Theo Bộ Nội vụ, với quy định này, sẽ có khoảng 580.000 người là lãnh đạo, quản lý của hơn 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ít nhất 290 tỉ đồng chi phí đào tạo mỗi năm, chưa kể các chi phí vô hình khác (Nguồn: Báo Thanh niên)

isos.gov.vn

Tin khác

Một số điểm mới cần lưu ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (04/12/2019 10:24)

Tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ (04/11/2019 09:04)

Khuôn cho quyền lực, thước cho xây dựng cán bộ (21/10/2019 08:40)

Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (21/10/2019 08:32)

Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (01/10/2019 14:04)

Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ (16/09/2019 10:26)

Về thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác cán bộ (03/09/2019 08:14)

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 (26/08/2019 09:55)

Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên (15/08/2019 14:08)

Các trường hợp được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển từ 01/7/2019 (23/07/2019 16:17)

xem tiếp