Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Giới thiệu về Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang

Gửi Email In trang Lưu
Giới thiệu

25/09/2018 10:35

 

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang

Cơ quan Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang với Sở Nội vụ Hà Giang.

 

          1. Vị trí, chức năng

1.1. Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Qui định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong tỉnh; công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh uỷ theo phân cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh; công tác tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ sở chính trị của Đảng bộ tỉnh; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh.

- Là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vị trí việc làm của tỉnh; chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

          1.2. Ban Tổ chức – Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

          - Trụ sở làm việc đặt tại trụ sở Tỉnh ủy.

            2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức - Nội vụ

      2.1. Nghiên cứu đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; về công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan khối chính quyền; về chế độ, chính sách, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh, theo phân cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ  trình Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; phê duyệt biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị của tỉnh theo phân cấp quản lý. Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai và kiểm tra sau khi thực hiện.

- Tham mưu cho Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tham mưu ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương đối với công chức và xét thăng hạng nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan khối chính quyền theo uỷ quyền.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức, viên chức; Kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.  Quyết định việc tuyển dụng cán bộ theo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thẩm định, thoả thuận việc tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, điều chỉnh lương, nâng ngạch, chuyển ngạch lương (từ ngạch chuyên viên trở xuống).

           - Xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm; các đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tổ chức – Nội vụ.

- Xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các cơ quan chuyên môn thuộc khối chính quyền theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tham mưu dự kiến nhân sự quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật, hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, Hồ sơ cán bộ công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

- Thực hiện thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và biên chế công chức, số lượng người làm việc của hệ thống chính trị của tỉnh theo phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, xoá tên đảng viên, giải quyết khiếu nại và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong toàn Đảng bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý biên chế của các tổ chức Đảng, các cơ quan trực thuộc tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh theo phân cấp quản lý.

           - Hướng dẫn quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm; Hướng dẫn sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền địa phương các cấp, của thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

          - Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội, quỹ đối với các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi ở tỉnh. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hội, quỹ.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi tổng hợp việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị theo phân cấp quản lý.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức xây dựng đảng, về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị trước khi trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ. Các đề án văn bản liên quan đến thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tham gia ý kiến đối với đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các sở, ban, ngành và các cơ quan trong tỉnh quyết định theo phân cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ trước khi trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.

- Chủ trì thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thẩm định đề án vị trí việc làm, kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

- Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định.

2.4. Phối hợp

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

- Phối hợp với Ủy ban kiểm tra - Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Với các sở, ban, ngành liên quan trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và các đảng uỷ trực thuộc.

- Phối hợp với văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh uỷ, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

      Điều 2. Tổ chức bộ máy

      1. Lãnh đạo ban

      Gồm Trưởng ban và không quá 04 Phó trưởng ban (trước mắt từ nay đến năm 2020 giữ nguyên số Phó trưởng ban của 2 cơ quan trước khi hợp nhất).

+ Trưởng Ban là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chức danh về Đảng và UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND. Trưởng Ban là người đứng đầu cơ quan Ban Tổ chức – Nội vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc chung của cơ quan và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của cơ quan.

+ Các Phó Trưởng Ban do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, bổ nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 2. Các đơn vị trực thuộc

2.1. Phòng Hành chính – Tổng hợp;

2.2. Phòng Tổ chức - Cán bộ và Công chức, viên chức;

2.3. Phòng Tổ chức Đảng - Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

2.4. Phòng Bảo vệ chính trị Nội bộ - Thanh tra;

     2.5. Phòng Biên chế, chính sách và đào tạo

     2.6. Phòng Cải cách hành chính.

   3. Biên chế, số lượng người làm việc và Hợp đồng theo Nghị định 68

- Biên chế chung của Ban Tổ chức - Nội vụ từ  65 - 70 người; thuộc biên chế khối Đảng, đoàn thể tỉnh.

- Cán bộ, công chức, nhân viên, người hợp đồng theo Nghị định 68 được hưởng chế độ, chính sách của cán bộ, công chức cơ quan Đảng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

      Điều 3. Phương pháp làm việc

1. Đối với công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và công tác chuyên môn về tổ chức xây dựng đảng, đảng viên thì dùng thể thức văn bản của Đảng.

2. Đối với công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ việc quản lý điều hành của nhà nước và công tác chuyên môn về tổ chức chính quyền thì dùng thể thức văn bản của Nhà nước.

Các Công văn hành chính, văn bản chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao của cơ quan Ban Tổ chức – Nội vụ thì sử dụng thể thức văn bản cho phù hợp.

3. Thực hiện qui trình công tác cán bộ

      3.1. Đối với các chức danh cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

- Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ trao đổi thống nhất với Bí thư các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh về dự kiến nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, phân công, điều động, giới thiệu ứng cử.

- Ban tổ chức - Nội vụ phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện qui trình nhân sự theo qui định.

- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các chức danh ở cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lấy ý kiến của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh ở cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

      - Đối với các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng còn lại và Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc sau khi thực hiện qui trình thì trực tiếp trình hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, điều động, giới thiệu ứng cử về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức -  Nội vụ tổng hợp)

      - Ban Tổ chức - Nội vụ tổng hợp hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định của Ủy ban Kiểm tra- Thanh tra tỉnh, các ban Đảng tỉnh (liên quan), Bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn chỉnh hồ sơ trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

      3.2. Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo còn lại theo phân cấp quản lý cán bộ:

      - Ban Tổ chức - Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi các cơ quan, đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.