Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Gửi Email In trang Lưu
Cơ cấu tổ chức

25/09/2018 14:53

 

BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ TỈNH HÀ GIANG

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Số điện thoại: 02193 864103;   Fax: 02193 864103

- Email: btcnv@hagiang.gov.vn

 

 

LÃNH ĐẠO BAN:

1. Trưởng ban:  Đồng chí: Nguyễn Trung Tài

Điện thoại: 0978 836 668

Email: nttai.btcnv@hagiang.gov.vn

2Phó Trưởng ban Thường trực:  Đồng chí: Hoàng Hải Lý

Điện thoại: 0912 606368

Email: hhly.btcnv@hagiang.gov.vn

3Phó Trưởng ban:  Đồng chí: Lưu Đình Phát

Điện thoại: 0975 190 359

Email: ldphat.btcnv@hagiang,gov.vn

4. Phó trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Hiến

Điện thoại : 0912 348 302

Email : nvhien.btcnv@hagiang.gov.vn

5. Phó Trưởng ban:  Đồng chí: Nguyễn Thành Công

Điện thoại: 01687713816

Email: ntcong.btcnv@hagiang.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

 

 

Họ và tên

 Chức vụ

 

Địa chỉ hòm thư

I

Lãnh đạo Ban (05 người)

 

 

 

1

Nguyễn Trung Tài

Trưởng ban

0978 836 668

nttai.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Hoàng Hải lý

Phó Trưởng ban TT

0912 606368

hhly.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Lưu Đình Phát

Phó trưởng ban

0975 190 359

ldphat.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hiến

Phó trưởng ban

0912 348302

nvhien.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Thành Công

Phó trưởng ban

0387 713816

ntcong.btcnv@hagiang.gov.vn

I

Phòng Hành chính tổng hợp

1

Trần Trọng Thủy

Trưởng phòng

0982 235 002

ttthuy.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Mai Thị Liên

Phó trưởng phòng

0982 027 276

mtlien.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Vũ Anh Dũng

Phó trưởng phòng

0973 366 886

vadung.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Lê Thị Thanh Phương

Chuyên viên

0974 966 668

lttphuong.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Vũ Quang Hưng

Kế toán

0944 784189

vqhung.btcnv@hagiang.gov.vn

6

Mai Thị Mười

Văn thư

0947 903 519

mtmuoi.btcnv@hagiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Nhiệt

Văn thư

0984 259 420

nvnhiet.btcnv@hagiang.gov.vn

8

Vũ Thị Châm

Nhân viên

0988 617 219

vtcham.btcnv@hagiang.gov.vn

9

Nguyễn Minh Tuấn

Nhân viên

036 6866966

 

10

Vũ Văn Quang

Lái xe

0912 606 898

 

11

Mai Văn Thiện

Lái xe

0946 071 082

 

12

Phạm Văn Tuấn

Lái xe

0973 784 610

 

13

Triệu Tiến Quân

Lái xe

0978 228 551

 

II

Phòng Cải cách hành chính

1

Dương Văn Tuấn

Trưởng phòng

0916 317 468

dvtuan.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Đỗ Thị Thu Huệ

Phó trưởng phòng

0915 588 345

dtthue.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Phạm Văn Toàn

Chuyên viên

0976 669 962

pvtoan.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Hoàng  Thuý Phượng

Chuyên viên

0914 608 064

htphuong.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Phạm Đức Tài

Chuyên viên

916115836

pdtai.btcnv@hagiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0974 436 400

nthtrang.btcnv@hagiang.gov.vn

III

 Phòng Tổ chức Cán bộ, Công chức, viên chức

1

Phan Anh Hùng

Trưởng phòng

0916 213 829

pahung.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Phạm Đình Thống

Phó trưởng phòng

0982 827 204

pdthong.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Đặng Thị Lan Hằng

Phó trưởng phòng

0912 914 377

dtlhang.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Trần Thị Hải Yến

Chuyên viên

0915 932 999

tthyen.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên

0984 342 755

hthuong.btcnv@hagiang.gov.vn

6

Lò Văn Sơn

Chuyên viên

0328 821 786

lvson.btcnv@hagiang.gov.vn

7

Vũ Thị Thoa

Chuyên viên

0383 989 144

vtthoa.btcnv@hagiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thu Phong

Chuyên viên

085 825 0617

nttphong.btcnv@hagiang.gov.vn

9

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

0932 225 666

lttha.btcnv@hagiang.gov.vn

10

Hà Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

0942 169 579

htmlinh.btcnv@hagiang.gov.vn

11

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

0946 338 832

nthuyen.btcnv@hagiang.gov.vn

12

Hoàng Thị Phương Thái

Chuyên viên

0916 286 886

htpthai.btcnv@hagiang.gov.vn

IV

Phòng tổ chức đảng - Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

1

Dương Thế Minh

Trưởng phòng

0912 606 287

dtminh.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Bàn Kim Viện

Phó trưởng phòng

0916 714 066

bkvien.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Thúy Nga

Phó trưởng phòng

0912 394 027

ntnga.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tôn

Phó trưởng phòng

0986 189 610

nvton.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Anh Tú

Chuyên viên

 0913 665 285

natu.btcnv@hagiang.gov.vn

6

Phạm Văn Sơn

Chuyên viên

0915 154 123

pvson.btcnv@hagiang.gov.vn

7

Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên

0979 770 620

nxhung.btcnv@hagiang.gov.vn

8

Nông Phúc Hậu

Chuyên viên

0385 905 275

nphau.btcnv@hagiang.gov.vn

9

Phan Thị Hà

Chuyên viên

0386 790 508

ptha.btcnv@hagiang.gov.vn

10

Trần Thị Dung

Chuyên viên

0975 573 278

ttdung.btcnv@hagiang.gov.vn

11

Chẩu Khánh Sen

Chuyên viên

0978 364 838

cksen.btcnv@hagiang.gov.vn

12

Lý Thị Hồng Linh

Chuyên viên

0388 243 254

lthlinh.btcnv@hagiang.gov.vn

13

Đặng Thị Nhẫn

Chuyên viên

0944 443 909

dtnhan.btcnv@hagiang.gov.vn

14

Nguyễn Thành Công

Chuyên viên

0987 819 789 

ntcong.btcnv@hagiang.gov.vn

V

Phòng Bảo vệ chính trị Nội bộ - Thanh Tra

1

Trần Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

083 721 3999

ttthuyen.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuyên viên

0947 009 368

nttlan.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Hoàng Vũ Quỳnh

Chuyên viên

0388 126 103

hvquynh.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thêm

Chuyên viên

0988 421 234

ntthem.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Vũ Hồng Điệp

Chuyên viên

 0912 302 369

vhdiep.btcnv@hagiang.gov.vn

VI

Phòng Biên chế, Chính sách và Đào tạo 

1

Hoàng Văn Thượng

Trưởng phòng

0917 520 465

hvthuong.btcnv@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó trưởng phòng

0943 259 368

ntblien.btcnv@hagiang.gov.vn

3

Lại Thị Minh Nhâm

Phó trưởng phòng

0912 370 203

ltmnham.btcnv@hagiang.gov.vn

4

Vũ Đức Quyết

Chuyên viên

0979 768 134

vdquyet.btcnv@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Chưng

Chuyên viên

0917 338 269

ntchung.btcnv@hagiang.gov.vn

6

Triệu Thị Loan

Chuyên viên

033 552 1973

ttloan.btcnv@hagiang.gov.vn

7

Hoàng Thị Hằng

Chuyên viên

0981 193 989

hthang.btcnv@hagiang.gov.vn

8

Phan Quỳnh Trang

Chuyên viên

0977 935 350

pqtrang.btcnv@hagiang.gov.vn

9

Lưu Đình Đạt

Nhân viên

0826 663 323

lddat.btcnv@hagiang.gov.vn